Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0013

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไปสองตัว ซึ่งเป็นคำที่แยกกัน จากนั้นให้ส่ง string ที่ประกอบเข้าด้วยกันแล้วออกมา พร้อมทั้งทำอักษรตัวแรกให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ด้วย

Examples

getWord(” seas”,”onal”) ➞ “seasonal”

getWord (“comp”,”lete”) ➞ “complete”

getWord (“lang”,”uage”) ➞ “language”

Leave a Reply