Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0016

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็ม 10 จำนวน (ค่า 0-9) เข้าไป แล้วให้ส่ง ค่า strinng ที่เป็นรูปแบบเบอร์โทรออกมา : (555) 555-5555

Examples

formatPhoneNumber([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]) ➞ “(123) 456-7890”

Leave a Reply