Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0019

จาก array 10×10 ที่ประกอบด้วยตัวเลขตั้งแต่ 1-100 ให้เขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขที่อยู่ตรงกลางเข้าไป แล้วส่งค่าผลรวมตัวเลขแบบ spotlight sum ออกมา (คือผลรวมตัวเลข 8 ตัวที่อยู่รอบตัวเลขนั้น รวมตัวเลขนั้น) ถ้าตัวเลขนั้นมีตัวเลขรอบไม่ครบ 8 ก็ให้ส่งแค่ค่าตัวเลขนั้นออกมา

[
  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],
  [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20],
  [21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30],
  [31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40],
  [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50],
  [51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60],
  [61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70],
  [71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80],
  [81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90],
  [91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]
]

spotlightSum(45) ➞ 405

// ตัวเลข 8 ตัวที่อยู่รอบ 45 คือ:
// [34, 35, 36, 44, 46, 54, 55, 56]
// รวมทั้งหมดเป็น 360.
// ถ้ารวม 45 จะได้ (360 + 45 = 405)

Examples

spotlightSum(19) ➞ 171

spotlightSum(48) ➞ 432

spotlightSum(88) ➞ 792

Leave a Reply