Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0020

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ string เข้าไป แล้วให้ส่งค่า true ออกมาหากนับจำนวนตัวอักษร “x” ได้เท่ากับตัวอักษร “o” นอกเหนือจากนั้นให้ส่งออกมาเป็น false

Examples :

getxo(“ooxx”) ➞ true

getxo(“xooxx”) ➞ false

getxo(“ooxxm”) ➞ true

Leave a Reply