Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0021

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็มเข้าไป แล้วส่ง array ใหม่ออกมาที่เกิดจากการเรียงค่าสมาชิกจะน้อยไปมาก หาก array ที่ส่งเข้าไปไป array ว่าง หรือ null ให้ส่ง array ออกมา

Examples

sortNumsAscending([1, 2, 10, 50, 5]) ➞ [1, 2, 5, 10, 50]

Leave a Reply