Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0029

จงสร้างฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไป แล้วส่งค่า true ออกมาหากค่าเฉลี่ยจากตัวเลขทั้งหมดนั้นเป็นเลขจำนวนเต็ม นอกเหนือจากนั้นส่งค่า false ออกมา

Examples

isAvgWhole([1, 3]) ➞ true

isAvgWhole([1, 2, 3, 4]) ➞ false

isAvgWhole([1, 5, 6]) ➞ true

isAvgWhole([1, 1, 1]) ➞ true

isAvgWhole([9, 2, 2, 5]) ➞ false

Leave a Reply