Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0031

จงเขียนโปรแกรมที่รับ array ของจำนวนเต็มเข้าไป แล้วให้ส่งค่าตัวเลขสมาชิกที่มีค่ามากที่สุดเป็นลำดับสองออกมา

Examples

secondLargest([10, 40, 30, 20, 50]) ➞ 40

secondLargest([25, 143, 89, 13, 105]) ➞ 105

secondLargest([54, 23, 11, 17, 10]) ➞ 23

Leave a Reply