Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0034

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มเข้าไป แล้วให้ส่งค่า fibonacci จากจำนวนที่ส่งเข้าไปนั้นออกมา

Examples

Fibonacci(3) ➞ 3

Fibonacci(7) ➞ 21

Fibonacci(12) ➞ 233

Leave a Reply