Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0036

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไป 2 ตัว หากผลรวมของค่า ASCII ของทุกตัวอักษรของ string แรก เท่ากับของ string 2 ให้ส่งค่า true ออกมา นอกนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples

sameAscii(“a”,”a”) ➞ true

Leave a Reply