Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0044

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าวันแบบ GregorianCalendar เข้าไป แล้วส่งค่า true ออกมาหากวันนั้นตรงกับ Christmas Eve (24 ธันวาคม) นอกเหนือจากนั้นให้ส่งค่า false ออกมา

Examples

GregorianCalendar(2013, 11, 24) ➞ true

GregorianCalendar(2013, 0, 23) ➞ false

GregorianCalendar(3000, 11, 24) ➞ true

Leave a Reply