Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0045

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า ค่าเฉลี่ยคนหายป่วยต่อวัน, ค่าเฉลี่ยคนป่วยใหม่ต่อวัน และ จำนวนรวมคนที่กำลังป่วยอยู่ ของโควิท 19 แล้วให้ส่งจำนวนวันที่จะเป็นถึงจุดที่คนป่วยอยู่เป็น 0

Examples

endCorona(4000, 2000, 77000) ➞ 39

endCorona(3000, 2000, 50699) ➞ 51

endCorona(30000, 25000, 390205) ➞ 79

Leave a Reply