Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0050

จงเขียนฟังก์ชั่นเครื่องคิดเลขพื้นฐานที่รับค่าตัวเลขเข้าไปสองตัว พร้อมกับตัวดำเนินการ +,-,*,/% แล้วส่งผลลัพธ์ออกมา

Examples

operate(1, 2, “+”) ➞ 3

operate(7,10,”-“) ➞ -3Leave a Reply