Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0051

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไปแล้วส่งตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางออกมา โดยถ้า string ยาวเป็นเลขคี่ให้ส่งตัวอักษรตัวเดียวออกมา หากยาวเป็นคู่ให้ส่งตัวอักษรสองตัวตรงกลางออกมา

Examples

getMiddle(“test”) ➞ “es”

getMiddle (“testing”) ➞ “t”

getMiddle (“middle”) ➞ “dd”

Leave a Reply