Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0056

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับตัวเลขจำนวนเต็มบวกเข้าไป แล้วส่ง array ของตัวเลขที่นับจาก 1 ถึงตัวเลขนั้น แต่ถ้าตัวเลขใดหากด้วย 4 ลงตัว ให้คูณเลขนั้นด้วย 10

Examples

amplify(4) ➞ [1, 2, 3, 40]

amplify(3) ➞ [1, 2, 3]

Leave a Reply