Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0059

คุณอยากจะตั้ง กลุ่มลับของตัวเองกับเพื่อนขึ้นมา โดยตั้งชื่อจากการนำเอา ตัวอักษรตัวแรกของชื่อแต่ละคน มาเรียงตามตัวอักษรให้เป็นชื่อกลุ่ม จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับรายชื่อของแต่ละคนเข้ามา แล้วส่งชื่อกลุ่มลับนั้นออกมา

Examples

societyName([“kitti”,”mena”,”lisa”]) ➞ “kml”

societyName ([“christ”,”reed”,”steve”,”parker”]) ➞ “crsp”

Leave a Reply