Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0061

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มบวกเข้าไป แล้ว ให้ส่ง array ของตัวเลขคู่ที่นับจาก 1 ถึงตัวเลขที่ป้อนเข้านั้นออกมา

Examples

findEvenNums(8) ➞ [2, 4, 6, 8]

findEvenNums(4) ➞ [2, 4]

findEvenNums(2) ➞ [2]

Leave a Reply