Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0063

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มบวกเข้าไป แล้วส่งค่า true ออกมาหาก ตัวเลขนั้นเป็น symmetric (อ่านซ้ายไปขวา ขวาไปซ้ายได้ค่าเดียวกัน) นอกนั้นเป็น false

Examples

isSymmetrical(7227) ➞ true

isSymmetrical(12567) ➞ false

isSymmetrical(44444444) ➞ true

isSymmetrical(9939) ➞ false

isSymmetrical(1112111) ➞ true

Leave a Reply