Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0066

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า x กับ ผลลัพธ์เข้าไป แล้วให้หาว่า เลข x นั้นตอนยกกำลังเท่าไหร่ถึงจะได้ผลลัพธ์ตามที่ส่งเข้าไป

Examples

solveForExp(4, 1024) ➞ 5

solveForExp(2, 1024) ➞ 10

solveForExp(9, 3486784401) ➞ 10

Leave a Reply