Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0067

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของจำนวนเต็มเข้าไป แล้วส่ง array ใหม่ออกมา โดยที่สมาชิกแต่ละตัวเกิดจากผลรวมของสมาชิกตัวก่อนหน้าบวกกับตัวนั้น

Examples

cumulativeSum([1, 2, 3]) ➞ [1, 3, 6]

cumulativeSum([1, -2, 3]) ➞ [1, -1, 2]

cumulativeSum([3, 3, -2, 408, 3, 3]) ➞ [3, 6, 4, 412, 415, 418]

Leave a Reply