Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0068

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า arr1 และ arr2 เข้าไป แล้วส่งค่า true ออกมา หาก arr1 นั้นอยู่ใน arr2 (สมาชิกที่น้อยที่สุดของ arr1 มากกว่า สมาชิกที่น้อยที่สุดของ arr2 และสมาชิกที่มากที่สุดของ arr1 น้อยกว่า สมาชิกที่มากที่สุดของ arr2) นอกนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples

canNest([1, 2, 3, 4], [0, 6]) ➞ true

canNest([3, 1], [4, 0]) ➞ true

canNest([9, 9, 8], [8, 9]) ➞ false

canNest([1, 2, 3, 4], [2, 3]) ➞ false

Leave a Reply