Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0074

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ array ของจำนวนเต็มเข้าไปสองตัว แล้วส่ง array ที่เกิดจากการนำ array นั้นมาต่อกันออกมา

Examples

concat([1, 3, 5], [2, 6, 8]) ➞ [1, 3, 5, 2, 6, 8]

concat([7, 8], [10, 9, 1, 1, 2]) ➞ [7, 8, 10, 9, 1, 1, 2]

concat([4, 5, 1], [3, 3, 3, 3, 3]) ➞ [4, 5, 1, 3, 3, 3, 3, 3]

Leave a Reply