Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0076

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับ array ของจำนวนเต็มและลำดับสมาชิกที่ต้องการ โดยให้ส่งค่าสมาชิกที่น้อยที่สุดตามลำดับที่ส่งเข้าไปออกมา หากไม่มีให้ส่ง -1 ออกมา

Examples

nthSmallest([1, 3, 5, 7], 1) ➞ 1 // [1,3,5,7] 1st smallest is 1

nthSmallest([1, 3, 5, 7], 3) ➞ 5 // [1,3,5,7] 3rd smallest is 5

nthSmallest([1, 3, 5, 7], 5) ➞ -1

nthSmallest([7, 3, 5, 1], 2) ➞ 3 // [1,3,5,7] 2nd smallest is 3

Leave a Reply