Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0083

จงเขียนเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลข เศษ , ส่วน เข้าไปแล้วให้ส่ง true ออกมาหากเศษส่วนนั้น มากกว่า 1 ถ้าไม่ให้ส่ง false ออกมา

Examples

greaterThanOne(1, 2) ➞ false

greaterThanOne (7,4) ➞ true

greaterThanOne (10,10) ➞ false

Leave a Reply