Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0087

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไปสองตัว แล้วให้ส่งค่า true ออกมาหากเกิด strange pair (ตัวอักษรตัวแรกของ string แรกเท่ากับ ตัวอักษรตัวที่สองของ string ตัวที่สอง และตัวอักษรตัวที่สองของ string แรก เท่ากับตัวอักษรตัวที่หนึ่งของ string ตัวที่สอง) นอกนั้นให้ส่ง false ออกมา

Leave a Reply