Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0092

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับตัวเลขจำนวนเต็มสองค่า แล้วให้หาว่าหากระหว่างสองค่านี้ รวมตัวมันเองด้วย มีเลข prime อย่างน้อย 1 ตัวให้ส่งค่า true ออกมา นอกเหนือจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples

PrimeNumberInRange(10, 15) ➞ true // Prime numbers in range: 11, 13

PrimeNumberInRange(62, 66) ➞ false // No prime numbers in range.

PrimeNumberInRange(3, 5) ➞ true

Leave a Reply