Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0096

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า string เข้าไป แล้วส่ง string ใหม่ออกมา โดย string นั้นจะเกิดจากการนำตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่มาไว้ข้างหน้าเรียงตามลำดับ

Examples

capToFront(“hAPpy”) ➞ “APhpy”

Leave a Reply