Categories
Medium Problems

โจทย์ข้อที่ MX0099

จงเขียนฟังก์ชั่นรับค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวกเข้าไปสองตัว a,b โดยให้ แบ่งครึ่ง a ไปเรื่อยๆ ถ้าผลลัพธ์นั้นยังมากกว่า b อยู่ ให้ส่งค่าจำนวนครั้งที่เกิดการแบ่งครึ่งนั้นออกมา

Examples

halveCount(1324, 98) ➞ 3 // (1324 -> 662 -> 331 -> 165.5)

halveCount(624, 8) ➞ 6 // (624 -> 312 -> 156 -> 78 -> 39 -> 19.5 -> 9.75)

halveCount(1000, 3) ➞ 8 // (1000 -> 500 -> 250 -> 125 -> 62.5 -> 31.25 -> 15.625 -> 7.8125 -> 3.90625)

Leave a Reply