Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0001

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับเลขจำนวนเต็ม 2 ตัว แล้ว แสดงค่าผลรวมออกมา

Examples
SumOfTwoNumbers(3, 2) ➞ 5

SumOfTwoNumbers(-3, -6) ➞ -9

SumOfTwoNumbers(7, 3) ➞ 10

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply