Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0002

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับตัวเลขจำนวนเต็มของนาที แล้วแสดงผลลัพธ์ของนาทีที่แปลงเป็นวินาทีออกมา

Examples
convert(5) ➞ 300

convert(3) ➞ 180

convert(2) ➞ 120

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply