Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0004

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มชั่วโมงเข้าไป แล้วแสดงผลลัพธ์เป็นจำนวนวินาทีของชั่วโมงนั้นออกมา

Examples
howManySeconds(2) ➞ 7200

howManySeconds(10) ➞ 36000

howManySeconds(24) ➞ 86400

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply