Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0005

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า ความยาว และ ความกว้างของสี่เหลี่ยม จากนั้นให้หาค่าความยาวเส้นรอบสี่เหลี่ยม แล้วแสดงค่าออกมา

Examples
findPerimeter(6, 7) ➞ 26

findPerimeter(20, 10) ➞ 60

findPerimeter(2, 9) ➞ 22

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply