Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0006

จงเขียนฟังก์ชั่น ที่รับค่า volt (v) กับ current (i) เข้าไปแล้ว คำนวณค่า พลังงานไฟฟ้า (P) แล้วแสดงค่าออกมา

Examples
power(230, 10) ➞ 2300

power(110, 3) ➞ 330

power(480, 20) ➞ 9600

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply