Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0007

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม เข้าไปสองค่า แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมาว่าสองค่านี้เท่ากันหรือไม่

Examples
isEqual(5, 6) ➞ false

isEqual(1, 1) ➞ true

isEqual(36, 35) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply