Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0009

จงเขียนฟังก์ชั่นที่แสดงค่าพื้นที่ของสามเหลี่ยน โดยรับค่าความยาวของฐานและความสูงของสามเหลี่ยมเข้าไป

Examples
triArea(3, 2) ➞ 3

triArea(7, 4) ➞ 14

triArea(10, 10) ➞ 50

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply