Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0010

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มเข้าไปหนึ่งค่า แล้วแสดงผล true ออกมาหากตัวเลขนี้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0 ถ้าไม่ใช่ให้แสดงผล false ออกมา

Examples
lessThanOrEqualToZero(5) ➞ false

lessThanOrEqualToZero(0) ➞ true

lessThanOrEqualToZero(-2) ➞ true

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply