Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0011

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มเข้าไปสองค่า แล้วให้หาค่าที่เหลือจากการนำเลขตัวแรก หารด้วยตัวที่สอง แล้วเหลือเศษเป็นจำนวนเต็ม (modulus) ให้แสดงค่านั้นออกมา

Examples
remainder(1, 3) ➞ 1

remainder(3, 4) ➞ 3

remainder(-9, 45) ➞ -9

remainder(5, 5) ➞ 0

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply