Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0012

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าปีที่เป็นจำนวนเต็มเข้าไปแล้ว แล้วส่งค่าออกมาเป็นจำนวนวัน (ให้ 1 ปีมา 365 วัน)

Examples
calcAge(65) ➞ 23725

calcAge(0) ➞ 0

calcAge(20) ➞ 7300

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply