Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0014

ชาวนาคนหนึ่งต้องการทราบจำนวนรวมของขาสัตว์ทั้งหมดในฟาร์มเขา จากสัตว์สามชนิดที่เขาเลี้ยง คือ ไก่ (2 ขา) , วัว (4 ขา) และ หมู (4 ขา) ให้เขียนโปรแกรมที่รับค่าของจำนวนสัตว์แต่ละชนิดเข้าไป แล้วส่งค่าผลรวมของจำนวนขาทั้งหมดของสัตว์เหล่านั้นออกมา

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply