Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0016

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มเข้าไปหนึ่งค่า แล้วตรวจสอบว่าหากหารด้วย 5 ลงตัว ให้แสดงค่า true ออกมาหากไม่ให้แสดง false ออกมา

Examples
divisibleByFive(5) ➞ true

divisibleByFive(-55) ➞ true

divisibleByFive(37) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply