Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0019

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่า array ของเลขจำนวนเต็มเข้าไปแล้ว ส่งค่าของสมาชิกตัวแรกออกมา

Examples
getFirstValue([1, 2, 3]) ➞ 1

getFirstValue([80, 5, 100]) ➞ 80

getFirstValue([-500, 0, 50]) ➞ -500

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply