Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0023

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มเข้าไปหนึ่งค่า แล้วให้ส่งค่าผลลัพธ์ออกมาโดย ถ้าจำนวนนั้นหารด้วย 100 ลงตัวให้ส่งค่าออกมาเป็น true ถ้าไม่ใช่ให้ส่ง false ออกมา

Examples
divisible(1) ➞ false

divisible(1000) ➞ true

divisible(100) ➞ true

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply