Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0024

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มของ นาที และ วินาที ที่ฉาย video เข้าไปแล้ว ส่งค่าของจำนวน frames ทั้งหมดออกมา (1 วินาทีมี 60 frames)

Examples
frames(1, 1) ➞ 3660

frames(10, 1) ➞ 36060

frames(10, 25) ➞ 37500

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply