Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0025

จงเขียนฟังก์ชั่นเพื่อคำนวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยรับค่าจำนวนเต็มของ ความกว้าง และความยาว เข้าไป แต่ถ้าค่าที่ป้อนมาไม่ถูกต้องให้ส่งค่า -1 ออกมา

Examples
area(3, 4) ➞ 12

area(10, 11) ➞ 110

area(-1, 5) ➞ -1

area(0, 2) ➞ -1

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply