Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0026

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนตัวสองตัวเข้าไป แล้วส่งค่า true ออกมาหาก ค่าแรก หารด้วยค่าที่สองลงตัว ถ้าไม่ใช่ให้ส่งค่า false ออกมา

Examples
dividesEvenly(98, 7) ➞ true

dividesEvenly(85, 4) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply