Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0027

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มสองจำนวนเข้าไป แล้วส่งค่า true ออกมาหาก มีจำนวนหนึ่งที่เป็น 10 หรือ สองค่านั้นบวกกันแล้วได้ 10 นอกเหนือจากนั้นให้ส่ง false ออกมา

Examples
makesTen(9, 10) ➞ true

makesTen(9, 9) ➞ false

makesTen(1, 9) ➞ true

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply