Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0029

จงเขียนฟังก์ชั่นที่คำนวณปริมาตรของรูปทรงสี่เหลี่ยม จากการป้อนค่า ความกว้าง , ความยาว และความสูง

Examples
volumeOfBox({ width: 2, length: 5, height: 1 }) ➞ 10

volumeOfBox({ width: 4, length: 2, height: 2 }) ➞ 16

volumeOfBox({ width: 1, length: 2, height: 3 }) ➞ 6

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply