Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0030

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มหนึ่งค่า แล้วส่งค่าที่เป็น negative ของค่านั้นออกมา

Examples
returnNegative(4) ➞ -4

returnNegative(5) ➞ -5

returnNegative(-54) ➞ -54

returnNegative(0) ➞ 0

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply