Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0031

จงเขียนฟังก์ชั่นที่ส่งค่า จำนวนเต็มบวกที่เป็นเลขคู่ลำดับที่ n ออกมาตามค่า n ที่ป้อนเข้าไป

Examples
even(1) ➞ 0

even(2) ➞ 2

even(100) ➞ 198

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply