Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0033

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าจำนวนเต็มเข้าไปสองตัว แล้วส่งค่า array ที่ประกอบด้วยค่าที่ส่งเข้ามา

Examples
makePair(1, 2) ➞ [1, 2]

makePair(51, 21) ➞ [51, 21]

makePair(512124, 215) ➞ [512124, 215]

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply