Categories
Easy Problems

โจทย์เขียนโปรแกรมข้อ VZ0034

จงเขียนฟังก์ชั่นที่รับค่าของ ชิ้นเค้ก , จำนวนคน และจำนวนชิ้นต่อคน เข้าไปแล้ว ให้ส่งค่า true ออกมาหาก สามารถแบ่งชิ้นเค้กลงตัว หากไม่ได้ให้ส่งค่า false ออกมา

Examples
equalSlices(11, 5, 2) ➞ true

equalSlices(11, 5, 3) ➞ false

เฉลย ด้วยภาษา Python

Leave a Reply